spacegiflogo
banner
spacegif
  HEM ::
   
 
RMPRE:s korrespondens med styrelsen för FSHS

I Juli skickade RMPRE ett brev till FSHS´s styrelse med frågor gällande styrelsens arbete. Frågor som RMPRE´s interimsstyrelse ansåg viktiga att påtala för att det ska kunna råda en bra föreningsdemokrati.

Då FSHS har besvarat delar av frågorna via sin hemsida 25/8 har RMPRE`s styrelse beslutat att låta samtliga medlemmar ta del av det brev som ligger till grund för FSHS svar.

Styrelsen
Region Mitt P.R.E

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Till Styrelsen för FSHS                                                                       Strängnäs den 20 juli 2011

 

FSHS bildades vid extra ordinarie årsmöte  2010-05-29 och fick då  i uppdrag av Svenska Avelsföreningens medlemmar att fungera som ett rikstäckande förbund med uppgift att samla ägare av P.R.E samt korsningar med denna. Förbundet skulle även starta regioner för att underlätta kontakt mellan medlemmarna och för att arrangera regionala evenemang mm.

Under det gångna året har få av uppdragen infriats och motion om uppstart av regioner röstades ner av FSHS ordinarie årsmöte i februari. Av den anledningen har, på initiativ av P.R.E ägare, nu två regioner bildats, Region Mitt samt Region Syd.  Dessa två regioner är idag ej anslutna till FSHS utan fungerar som helt självständiga föreningar.

I strid med årsmötets beslut har styrelsen för FSHS egenmäktigt beslutat att börja anta regioner enligt information på FSHS hemsida www.fshs.se den 15/7 enl nedan:

”FSHS kommer under 2011 att börja anta regionföreningar enligt indelningen på kartan. Tanken är att regionföreningarna ska arrangera aktiviteter och marknadsföra rasen och dess korsningar lokalt. Endast en förening per region kan antas. Styrelse, stadgar och verksamhetsplan ska godkännas av FSHS innan regionen antas. Är du intresserad av att vara med och starta upp en förening i din region eller har du andra idéer, hör av dig till FSHS.”

Vi anser det fullständigt felaktigt att FSHS ställer krav såsom att bla regionens styrelse ska godkännas!  En styrelse väljs och godkänns av föreningens medlemmar, ingen annan!
Vi anser nu att det läge som råder för landets ägare av P.R.E ej är hållbart och uppmanar därför styrelsen för FSHS att ställa sina platser till förfogande och snarast utlysa ett extra årsmöte.

I följande punkter tar vi upp det vi anser ligger till grund för styrelsen att utlysa extra årsmöte:

FSHS har idag ingen styrelse som är beslutsmässig då vald ordförande Jack Lauren avgått (vilket inte har informerats om, vare sig på hemsidan eller till medlemmarna). Idag finns Jennie Colbrie upptagen som tf ordförande vilket ej är reglerat i stadgarna, ordförande skall enligt stadgarna väljas på ett årsmöte.

En styrelsemedlem avgick offentligt och har nu, utan att ha valts in vid ett årsmöte, åter anslutits till FSHS styrelse.
Styrelsen har idag, enligt hemsidan, endast 4 st ordinarie ledamöter och är därför inte beslutsmässig. Enligt stadgarna krävs minst 5 ordinarie ledamöter för att styrelsen skall vara beslutsmässig.

Det årsmöte som hölls 26/2-11 anser vi ej blev utlyst och genomfört korrekt då medlemmar ej fick kallelse eller information om och möjlighet att, enligt stadgarna, lämna poströst. Detta är ett allvarligt hot mot den demokrati som föreningen skall vara uppbyggd av.
Enligt FSHS stadgar, §5, skall föreningen fungera som registerförande för korsning av P.R.E. Detta är ej aktuellt då Jordbruksverket ej godkände FSHS som registerförande förening. Denna paragraf måste tas bort vid årsmöte.

På årsmötet 26/2 avslogs motionen att införa regioner och trots detta så går styrelsen emot årsmötets beslut.
Styrelsen har vid något tillfälle ändrat i stadgarna, bla §4, utan att ett årsmötesbeslut tagits om detta. Här kan man utläsa att Stambokstjänster är en underorganisation till FSHS vilket är helt felaktigt. Detta anser vi var väldigt allvarligt då Stambokstjänster är den officiella rasföreningen med avtal med moderorganisationen, ANCCE, i Spanien och aldrig kan fungera som en underorganisation.
I samband med den morfologiska utställning som arrangerades i Åstorp begicks felaktigheter vilka vi menar får negativa konsekvenser för enskilda ägare samt rasen som sådan. Bla utlystes tävlingen som kvalificerande till SICAB vilket en authorizado ej är. Arrangören har  nekat deltagare att efteranmäla sig trots att det var möjligt enl propositionen men en av arrangörerna byter själv ut deltagande hästar och det efter anmälningstidens utgång. 

I ovan nämnda exempel begår styrelsen allvarliga avsteg mot FSHS egna stadgar och tillika visar man liten eller ingen respekt mot fattade beslut från årsmötet, FSHS högsta beslutande organ.
För att komma till rätta med både styrelse och dess arbete måste snarast ett extra årsmöte inkallas.
Styrelsen har enligt § 16 i FSHS stadgar möjlighet att ta ett initiativ till ett sådant möte och så långt det är möjligt rädda situationen, om ansvarsfrihet ska kunna beviljas sittande ledamöter vid nästa ordinarie årsmöte.

För Interimstyrelsen i Region Mitt Pura Raza Española

 

Agneta Berg                        Carina Blom
Ordförande                         Sekreterare

Region Mitt Pura Raza Espanola
c/o Agneta Berg
Gesta Gård
645 94 STRÄNGNÄS
www.rmpre.se
agneta.berg@rmpre.se

25/8 FSHS svar>>