spacegiflogo
banner
spacegif
  HEM ::
   
 
Evenemang och nyheter 2014

Annonser för regionala evenemang sänds till info@rmpre.se
Obs! Mail om max 5 MB

2014-04-28

Årsmöte 2013

Region Mitt P.R.E. har hållit årsmöte den 24/4 2014 och konstituerandemöte den 24/4 2014.

Styrelsen för föreningen ser ut enligt följande:

Ordförande: Agneta Berg, mandatperiod 2013-2014

Vice ordförande: Gunilla Astrén, mandatperiod 2013-2014

Kassör: Anne-Charlotte Johansson, mandatperiod 2013-2014

Sekreterare: Jane Fredin, mandatperiod 2013-2014

Ledamöter: Ylva Nordström, Lotta Lindén, Jessica Gidlund och Åsa Werkell, , mandatperiod för samtliga ledamöter 2013-2014

Suppleanter: Lena Lundin och Nina Agnés, , mandatperiod för suppleanter 2014

Valberedning: Carina Persåker – sammankallande, årsmötet beslutade att ytterligare person ska föreslås av styrelsen att ingå i valberedningen. Mandatperiod 2014

Revisor: Eva Bernin. Mandatperiod 2014

Med vänlig hälsning Agneta Berg, ordförande2014-04-02

Region Mitt P.R.E. håller årsmöte torsdag den 24:e april 2014, kl 19.00


Plats: Gesta Gård i Strängnäs
O.S.A. senast tisdag 22:e april 2014 till föreningens e-post info@rmpre.se eller på tel till Gunilla Astrén 070 584 12 80


Medlem får även kallelse per post tillsammans med utskick av årets Hingst- och Stuterikatalog.

Medlemsavgiften för 2014 är 300:- och betalas in på RMPRE:s bankgiro 783-8857. Vid betalning anger du "Medlem RMPRE" och ditt namn. Mer info om medlemsskap >>

Dagordning Årsmöte:
- Mötets öppnande
- Mötets behöríghet
- Val av mötesordförande
- Val av mötessekreterare Val av 2 justerare
- Justering av röstlängd
- Presentation av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning
- Revisionsrapport
- Godkännande av balans- och resultaträkning
- Ansvarsfrihet för styrelse
- Val av ordförande
- Val av styrelseledamöter
- Val av suppleanter
- Val av revisor och suppleant
- Val av valberedning
- Fastställande av medlemsavgift
- Behandlande av inkomna motioner
- Övriga frågor

Styrelseledamöter och ordförande väljs för två år och suppleanter väljs för ett år. Vald styrelse konstituerar sig i samband med årsmöte eller inom 2 veckor därefter.

Alla medlemmar över 18 år och är myndiga är valbara till förtroendeuppdrag i föreningen.
Utöver yttrande- och rösträtt som anges i § 6, ska person vara registrerad som medlem vid tidpunkt för aktuellt årsmöte.

Frånvarande medlem kan lämna fullmakt. Medlem som företräder annan medlem med fullmakt får företräda en (1) medlem i alla frågor som behandlas och beslutas om under årsmöte.

Blankett för fullmakt >>

Med vänlig hälsning styrelsen för RMPRE


2014-03-04
Hi o Stu 2014

Årets Hingst och Stuterikatalog är nu utgiven!

Alla medlemmar i Region Mitt PRE får katalogen hemsänd. De annonsörer som tillhör Region Mitt PRE får sin hingst och/eller stuteri utlagd här på hemsidan samt på FSHS hemsida där hela katalogen publiceras info@spanishhorseinsweden.se

Uppdateringar av webbkatalogen påbörjas under vecka 10.

Med vänlig hälsning styrelsen


2014-02-26

P.R.E.-montern på EUROHORSE 2014!
FSHS och de regionala föreningarna Region Mitt P.R.E. och Region Syd P.R.E samt ANCCE SUECIA finns representerade på mässan under 27 februari - 2 mars 2014!

Representanter för föreningarna och flera annonsörer från svenska P.R.E.-stuterier deltar dels med representanter och annonsmaterial under dagarna. Du som är P.R.E.-ägare eller bara är intresserad av rasen har en unik möjlighet att träffa kunniga personer från föreningarna och stuterier. Det kommer även finnas möjlighet att få information om och ansöka om service för olika stambokstjänster för P.R.E.

Varmt välkommer till P.R.E.-montern på Eurohorse 2014!


2014-01-08

Välkommen att delta i P.R.E.-montern på EUROHORSE 2014!
Parallellt med Gothenburg Horse Show pågår den stora mässan EuroHorse i intilliggande Svenska Mässan. FSHS, Region Mitt P.R.E. och Region Syd P.R.E. inbjuder stuterier och hingstägare att visa upp sitt stuteri i P.R.E.-montern på EuroHorse 2014. Mässan pgår mellan 27 februari - 2 mars 2014.

I montern avsätter vi en yta för deltagande stuterier och hingstägare. Utöver stuteri- och hingstpresentationer kommer information om P.R.E.-hästen, stambokstjänster och föreningsinformation finnas i montern. Utrymmet för annonsörer fördelas lika mellan deltagarna. Annonsering kan bl a ske genom affisch, infobroschyrer och ev annonsplats i bildspel. 

Stuteri- och hingstägare som bokar annonsplats kan även personligen närvara i montern. Om du vill delta med annonsering i montern krävs att du är medlem i någon av de regionala föreningarna. Kostnad för annonsplats i P.R.E.-montern är 1500:-. Sista betalningsdag är 31:a januari 2014.


Boka din annonsplats senast den 20 januari 2014 på: info@spanishhorseinsweden.se

Länk: http://www.eurohorse.se/

Länk FSHS:s hemsida: Förbundet för Spanska Hästen i Sverige


2014-01-08

Välkommen att medverka i 2014 års Hingst- och stuterikatalog!

Utökad tid för medverkan i 2014 års Hingst- och stuterikatalog! Sista dag är 15 januari 2014, välkommen med din anmälan!


Vi behöver få in din anmälan senast den 15 januari 2014. Katalogen ges ut av FSHS - Förbundet för Spanska Hästen i Sverige
Katalogen ges ut i A5-format och för presentation av din hingst eller ditt stuteri behövs ett uppslag, dvs två sidor. Kostnad för en presentation är 1.200:- för dig som är medlem i regional P.R.E.-förening. Icke medlem betalar 1.500:-.

Även andra intressenter är välkomna att annonsera i katalogen. Annonsutrymmet är en A5-sida och kostnaden för en annons är 600:-

Katalogen kommer att distribueras till medlemmar i P.R.E.-föreningarna Region Syd och Region Mitt. Webbupplaga av katalogen presenteras på FSHS:s hemsida. Katalogen kommer även kunna köpas av icke medlem.

Länk FSHS:s hemsida: Förbundet för Spanska Hästen i SverigeArkiv tidigare evenemang