spacegiflogo
banner
spacegif
  HEM ::
 
2017

2017-08-25

Extra årsmöte 2017

Extra årsmöte för Region Mitt P.R.E. är uppskjutet. Information och kallelse till medlemmar kommer.

2017-04-22

Årsmöte 2013

Årsmötet 2017

Region Mitt P.R.E. har hållit årsmöte 22:a april 2017

Årsmötet beslutade att anta propositionen om att ombilda RMPRE till en nationell förening för P.R.E.-hästen i Sverige. Proositionen kan du se nedan.
Nytt extra årsmöte planeras ske i slutet av augusti 2017
Tre personer, Anne-Charlotte Hintze, Gunilla Astrén ledamot och Jane Fredin ledamot. bildar en interrimsstyrelse hos Region Mitt P.R.E.

Proposition till RMPRE:s årsmöte 2017

Prop 13 1

Region Mitt P.R.E. är ansluten till Förbundet för Spanska Hästen i Sverige, FSHS

FSHS:s uppdrag är att i Sverige:
1. Samla och stödja P.R.E.-organisationer och andra juridiska personer med intresse för rasen Pura Raza Española,
2. Arrangera nationella aktiviteter för att sprida kunskap och marknadsföra rasen Pura Raza Española
3. Främja kunskap och arbete för att medlemmarna i P.R.E.-organisationerna ska kunna verka, utveckla och stimulera den svenska aveln av rasen Pura Raza Española

För mer information om FSHS klicka på bilden!

FSHS
ANSLUTNING FSHS

FSHS:s hemsida http://www.spanishhorseinsweden.se

Årsmötet för RMPRE beslöt 130216 om att ansöka om anslutning till FSHS. Avtal mellan RMPRE och FSHS upprättades 130413. Dispens finns för medlem som i dagsläget saknar egen regional P.R.E.-förening och är medlem hos RMPRE. Sådan medlem är alltså helt fullvärdig medlem hos RMPRE.

Med vänlig hälsning styrelsen för RMPRE


Du som har ideer om aktiviteter eller vill fråga om något kan maila föreningen på info@rmpre.se


2015
Clinic för visning för
kvalificerat
godkännande
13:e - 14:e juni 2015
Iberisk hästfestival
23:e maj 2015

Campeonato
Mälardalen 2015 ställs in

2015-04-13
Årsmötet

Region Mitt P.R.E. har hållit årsmöte 2015-04-11.

Årsmötet beslutade att välja Agneta Berg som ordförande, mandatperiod 2015-2016

Ledamöter: Anne-Charlotte Hintze, Gunilla Astrén, Jane Fredin, Nina Agnés, mandatperiod 2015-2016

Suppleanter: Ylva Nordström, Lena Mårtensson, mandatperiod 2015

Revisor: Eva Bernin, mandatperiod 2015

Årsmötet antog två inkomna propositioner, policy för medlemmar och stadgeändring gällande avgift för medlemskap.

Valberedning 2016: Carina Persåker sammankallande, Johanna Spets, Nina Brundin.

Medlemsavgiften för 2016 fasställdes till 300 kr

Årsmötesprotokoll för justering kommer inom kort sändas till de justeringsmän som valdes vid mötet, Ylva Nordström och Johanna Spets.

Konstituerandemöte kommer hållas 2015-04-16


Kallelse till årsmöte Region Mitt P.R.E. 2015

Plats: Gesta Gård, 64594 Strängnäs

Dag: Lördagen den 11/4
2015

Tid: kl 13.00

O.S.A. önskas senast tisdagen den 7:e april per E-post: info@rmpre.se alternativt till Gunilla Astrén, tel 070-584 12 80. Lättare förtäring serveras i samband med årsmötet.

Dagordning

§1   Mötets öppnande

§2    Mötets behöríghet

§3    Val av mötesordförande

§4    Val av mötessekreterare Val av 2 justerare

§5    Justering av röstlängd

§6    Presentation av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning

§7    Revisionsrapport

§ 8   Godkännande av balans- och resultaträkning

§9    Ansvarsfrihet för styrelse

§10  Val av ordförande

§ 11 Val av styrelseledamöter

§12  Val av suppleanter

§13  Val av revisor och suppleant

§14  Val av valberedning

§15  Fastställande av medlemsavgift

§16  Behandlande av inkomna propositioner och motioner

§17 Övriga frågor

Styrelseledamöter och ordförande väljs för två år och suppleanter väljs för ett år. Vald styrelse konstituerar sig i samband med årsmöte eller inom 2 veckor därefter.

Frånvarande medlem kan lämna fullmakt. Medlem som företräder annan medlem med fullmakt får företräda en (1) medlem i alla frågor som behandlas och beslutas om under årsmöte.

För att ha rösträtt på årsmötet ska medlemsavgiften för 2015 vara inbetalad senast 31/1 2015 samt att du även varit medlem under föregående år. Medlem som inte uppfyller kraven har rätt att närvara på årsmötet och har rätt att yttra sig. Varje röstberättigad medlem äger en rösträtt.

Styrelsen tar emot motioner till och med den 1/4. Inkomna motioner publiceras här på sidan!

Anmäl dig till årsmöte senast den 7/4!

Anmälan till årsmötet och motioner sänds till info@rmpre.se

Alla medlemmar erhåller också kallelse och fullmaktsblankett per mail. Kallelsen sänds den 20/3.

Väl mött!

Styrelsen


Blankett för fullmakt kan också hämtas här: Prop 13 1
Valberedningens förslag till styrelse 2015: Prop 13 1
Verksamhetsberättelse 2014: Prop 13 1

Inkomna propositioner och motioner till Årsmötet 2015

Proposition/
Motion

Datum Inlämnat av  
Proposition 1 150320 Styrelsen RMPRE Prop 13 1
Proposition 2 150320 Styrelsen RMPRE prop 13 2


2013
2013-04-24
Ansluten till FSHS

Vid årsmötet för FSHS fattades beslut om modell för anslutning för regionala föreningar. För mer info se FSHS:s hemsida http://www.spanishhorseinsweden.se/index.html

Årsmötet för RMPRE beslöt 130216 om att ansöka om anslutning till FSHS. Avtal mellan RMPRE och FSHS är upprättat 130413 och gäller för ett år framåt. Dispens finns för medlem som i dagsläget saknar egen regional P.R.E.-förening och är medlem hos RMPRE. Sådan medlem är alltså helt fullvärdig medlem hos RMPRE.

Med vänlig hälsning styrelsen för RMPRE

Årsmöte 2013


2013-02-27

Region Mitt P.R.E. har hållit årsmöte den 16/2 2013 och konstituerandemöte den 26/2 2013.

Styrelsen för föreningen ser ut enligt följande:

Ordförande: Agneta Berg

Vice ordförande: Gunilla Astrén

Kassör: Anne-Charlotte Johansson

Sekreterare: Jane Fredin

Ledamöter: Ylva Nordström, Lotta Lindén, Jessica Gidlund och Åsa Werkell

Suppleanter: Lena Lundin och Mariana Melin

Valberedning: Marianne Sundén – sammankallande, årsmötet beslutade att ytterligare person ska föreslås av styrelsen att ingå i valberedningen.

Revisor: Eva Bernin

Ordförande och styrelseledamöter är valda för 2013 - 2014 och suppleanter, valberdning samt revisor är valda för 2013.

Vid årsmötet antogs proposition 1 och II med tillägg till proposition II att framställan till FSHS skulle göras gällande behov av övergångsbestämmelser angående folkbokföringsadress i föreningens upptagningsområde kopplat till fullt medlemskap.  FSHS har den 19/2 antagit förslag om att övergångsbestämmelser ska gälla för medlem som inte har egen regional förening och som är hänvisad till någon av de existerande föreningarna. Sådan medlem har fullt medlemskap i den förening personen är hänvisad till. Motion från Carina Blom och Åsa Molin antogs inte av årsmötet.

Beslut som togs på årsmötet innebär att Region Mitt P.R.E. kommer att ansöka om anslutning till FSHS.
I övrigt föreslogs på årsmötet att styrelsen ska se över datum gällande planerad morfologisk tävling. Nuvarande datum är bestämt till den 4/5 och behov av att lägga tävlingen senare finns.  Styrelsens sammanträde sker nästa gång den 26/3 2013.

Med vänlig hälsning Agneta Berg, ordförande

Kallelse till Årsmöte Region Mitt PRE

Plats:
Gesta Gård, 64594 Strängnäs

Dag: 16/2

Tid: kl 14.00

Dagordning

§1   Mötets öppnande

§2    Mötets behöríghet

§3    Val av mötesordförande

§4    Val av mötessekreterare Val av 2 justerare

§5    Justering av röstlängd

§6    Presentation av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning

§7    Revisionsrapport

§ 8   Godkännande av balans- och resultaträkning

§9    Ansvarsfrihet för styrelse

§10  Val av ordförande

§ 11 Val av styrelseledamöter

§12  Val av suppleanter

§13  Val av revisor och suppleant

§14  Val av valberedning

§15  Fastställande av medlemsavgift

§16  Behandlande av inkomna motioner

§17 Övriga frågor

Styrelseledamöter och ordförande väljs för två år och suppleanter väljs för ett år. Vald styrelse konstituerar sig i samband med årsmöte eller inom 2 veckor därefter.

Frånvarande medlem kan lämna fullmakt. Medlem som företräder annan medlem med fullmakt får företräda en (1) medlem i alla frågor som behandlas och beslutas om under årsmöte.

Styrelsen tar emot motioner till och med den 12/2. Inkomna motioner publiceras nedan här på sidan!

Anmäl till årsmöte senast den 10/2.

Anmälan till årsmötet och motioner sänds till info@rmpre.se

Väl mött!

Styrelsen

Inkomna propositioner och motioner till Årsmötet 2013

Proposition/
Motion

Datum Nr Inlämnat av  
Proposition 130206 P1 Styrelsen RMPRE Prop 13 1
Proposition 130206 P2 Styrelsen RMPRE prop 13 2
Motion 130212 M1 Carina Blom och Åsa Molin prop 13 2

2013-09-04

Visning för avelsvärdering sker i år för P.R.E. i Region Mitt lördagen den 14/9. Delegat från stamboken i år är Pablo Rivera Paradas. Mer info finns på: http://www.swedishprehorses.se/anmvisn.html

2013-08-12

Visning för avelsgodkännande för P.R.E. sker i år i 13-15 september. Häst som har fyllt 3 år kan anmälas. Anmälan görs hos ANCCE SUECIA, sista dag för anmälan är den 23/8. Länk: http://www.swedishprehorses.se/anmvisn.html

RMPRE:s Poängchampionat 2013. Läs mer >>

2013-05-14

Tävlingskommittén för Region Mitt P.R.E. måste tyvärr meddela att tävlingen den 25/5 på Näsbyholms Säteri i Strängnäs ställs in.

Tävlingskommittén har den 14/5 (sista anmälningsdag) haft ett möte och kan konstatera att endast 14 hästar anmälts vilket är alldeles för få för att tävlingen ska kunna genomföras.

Hästägare som anmält till tävlingen har informerats den 14/5 per E-post.

Med vänlig hälsning
Tävlingskommittén för Region Mitt P.R.E.
Agneta Berg
Ann-Charlotte Johansson
Ylva Nordström
Jessica Gidlund
Gunilla Astrén
Jane Fredin

Campeonato Mälardalen


2013-04-15

Morfologisk tävling för P.R.E. i arrangemang av föreningen, CAMPEONATO MÄLARDALEN, kommer att hållas på Näsbyholms Säteri i Strängnäs den 25.e maj 2013. Info om hur du anmäler dig och anmälningsavgifter se
http://www.swedisheventpre.se/

Kurs i visning inkl ridprovet inför tävling för P.R.E., 15-17 mars
Instruktör: Fransisco del Aguila Capel
Plats: Gesta Gård
Läs mer >

2012
RMPRE Dressyr- OCH Allroundchampionat 2012
Läs mer här >

SICAB 2012

SICAB 2012

SICAB, Salón Internacional del Caballo -årlig hästmässa i Sevilla i Spanien.

I år äger mässan rum från den 20/11 till den 25/11. SICAB är en mässa enbart för hästrasen Pura Raza Española och är på så vis helt unik. Inget annat evenenmang i världen är tillägnat en enda hästras och samlar ett så stort antal hästar.

Mässan innehåller en mängd aktiviteter och shower där det Spanska Championatet för Pura Raza Española intar en central plats.

Det finns samlingspunkt för alla utländska föreningar i anslutning till ANCCE:s monter!

Väl mött på SICAB 2012!

SICAB:s hemsida: http://www.sicab.org/

För de som planerar att inom Spanien ta sig dit via tåg så erbjuder ANCCE - Spanska nationella uppfödarföreningen för P.R.E. - 30% rabatt på tågresa med RENFE:

RENFE OFFERS 30% DISCOUNT ON TRAINS FOR SICAB 2012 ATTENDEES

ANCCE provides its members and general aficionados coming to SICAB a bonus discount for RENFE trains. This bonus is valid for medium and long distance high speed (AVE) trains, as well as conventional medium distance trains and commuter trains.

[PDF] Discount bonus: www.ancce.es/_docs/documentos/SICAB2012/bono_descuento_renfe_2012.pdf (öppna länken och skriv ut dokumentet som berättigar till rabatten)

Extract of conditions: upon presenting the discount bonus at any RENFE sales stand (train station, travel agent or sales office) from the 15th to the 30th of November, the holder of the bonus is eligible to a 30% discount on trains in Spain, whether round trip or single tickets originating or concluding in SEVILLA. This discount is applicable for medium and long distance high speed trains as well as conventional medium distance trains and commuter trains.

2011
Öppet Hus på Gesta Gård, 5.e maj 2012!
Läs mer >
 
Kurs i visning inför morfologisk tävling, 13-14 augusti, Gesta Gård
Läs mer >
Artikel från evenemanget.
Läs här >
P.R.E.-dagar i Mockfjärd i Dalarna
16 -17 juli 2011 Läs mer >Artikel från evenemanget.
Läs här >
Kurs i Doma la Vaquera med Manolo Ortega.
Gesta Gård, 8 till 10 juli 2011
Läs mer >ARKIV 2012
Föreningsnytt 2012-09-02

Brev från styrelsen till alla medlemmar!

RMPRE är en förening som tillkommit på initiativ av P.R.E.-entusiaster för att samla alla intresserade av rasen och skapa en trevlig gemenskap och ett trevligt nätverk i vår region.

Styrelsen för RMPRE vill verka för att alla medlemmar, uppfödare och andra med anknytning till rasen upprätthåller en trevlig och bemötande attityd gentemot varandra. Det är därför inte tillåtet eller accepterat att offentligt, via olika media, förtala, smutskasta eller sprida oriktiga uppgifter som kan skada enskild P.R.E.-ägare eller P.R.E.-uppfödare/förmedlare.
Vid föreningens kommande årsmöte kommer frågan tas upp och diskuteras vidare.

Styrelsen för RMPRE vill att samtliga medlemmar och P.R..E-ägare ska kunna känna sig respekterade och välkomna!

Med vänlig hälsning styrelsen för RMPRE
Föreningsnytt 2012-04-20
Årsmötet lördagen den 21/4 är inställt. Ny kallelse med ny tid kommer sändas ut!

Föreningsnytt 2012-04-17

Kallelse till Årsmöte Region Mitt PRE 2012

Plats: Seglinge Gård, Almungen
 
Tid: 21/4, 13.00
OBS! Mötet är inställt. ny kallelse med ny tid kommer.

Dagordning

§1   Mötets öppnande

§2    Mötets behöríghet

§3    Val av mötesordförande

§4    Val av mötessekreterare Val av 2 justerare

§5    Justering av röstlängd

§6    Presentation av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning

§7    Revisionsrapport

§ 8   Godkännande av balans- och resultaträkning

§9    Ansvarsfrihet för styrelse

§10  Val av ordförande

§ 11 Val av styrelseledamöter

§12  Val av suppleanter

§13  Val av revisor och suppleant

§14  Val av valberedning

§15  Fastställande av medlemsavgift

§16  Behandlande av inkomna motioner

§17 Övriga frågor

Styrelseledamöter och ordförande väljs för två år och suppleanter väljs för ett år. Vald styrelse konstituerar sig i samband med årsmöte eller inom 2 veckor därefter.

Frånvarande medlem kan lämna fullmakt. Medlem som företräder annan medlem med fullmakt får företräda en (1) medlem i alla frågor som behandlas och beslutas om under årsmöte.

Styrelsen har beslutat att ta emot motioner tom fredag 20/4 och årsmötet får därefter besluta om dessa skall behandlas.

Anmäl till årsmöte senast fredag 20/4.

Anmälan till årsmötet och motioner sänds till info@rmpre.se

Vi bjuder på fika,
Väl mött!

Föreningsnytt 2012-02-12

Kallelse till RMPRE:s årsmöte 2012

Styrelsen inbjuder till RMPRE:s årsmöte lördagen den 21 april kl 13.00.
Årsmötet kommer att hållas på Seglinge Gård i Almungen, Uppsala.

Mer information kommer inom kort.

Väl mött!
Styrelsen RMPRE

ARKIV 2011

Nyfödda föl 2011 >>

Föreningsnytt 2011-11-03

Här kommer information angående medlemsskap i RMPRE.

Avgiften för resten av 2011 är 50:- och för 2012 är den 200:-, dvs totalt 250:-

Önskar du bli medlem från 2012 betalar du in 200:-

Summan insättes på föreningens bankgiro 783-8857, ange ditt namn och "Medlem RMPRE.

Du gör anmälan om att bli medlem genom att fylla i mailformulär här på hemsidan >>

Ni kommer väl ihåg att skicka in bidrag till, t ex galleri, stuteri och hingstsidorna! Se också den nya sidan "Till Salu" där du som medlem kan annonsera saluhäst och utrustning.

Välkommen!

Styrelsen RMPRE
Kassör Anette Andersson

Föreningsnytt 2011-09-06

Föreningen har erhållit organisationsnummer hos Skatteverket: 802461-0985

RMPRE:s bangiro är 783-8857. Det går nu bra att betala in medlemsavgiften om 200:- Vid betalning anger du "Medlem RMPRE" och ditt namn. Ni som tidigare skickat in en medlemsansökan kommer även få informationen skickad per mail.

Välkommen som medlem!

I Juli skickade RMPRE ett brev till FSHS:s styrelse med frågor gällande styrelsens arbete. Frågor som RMPRE:s interimsstyrelse ansåg viktiga att påtala för att det ska kunna råda en bra föreningsdemokrati.

Då FSHS har besvarat delar av frågorna via sin hemsida 25/8 har RMPRE:s styrelse beslutat att låta samtliga medlemmar ta del av det brev som ligger till grund för FSHS:s svar.

Styrelsen
Region Mitt P.R.E

Läs brevet här: >>

Region Mitt P.R.E. bildades 2011-06-12 med en interrimsstyrelse enligt följande:

Ordförande: Agneta Berg
Sekreterare: Carina Blom
Kassör: Annette Andersson
Ledamöter: Linda Engvall, Marianne Sundén, Lisa Mård, Jane Fredin, Gunilla Astrén och Åsa Werkell.
Revisorer och valberedning kommer i enlighet med beslut vid insterrimsstyrelsens bildande att utses av styrelsen.

Den interrimsstyrelse som bildats är en tillfällig styrelse som har i uppgift att sätta igång föreningens verksamhet. Det kommer hållas ett årsmöte för föreningen, vid kommande årsmöte kommer alla platser i styrelsen att ställas till förfogande.

Region Mitt omfattar följande län:
Dalarnas län, Uppsala län, Stockholms län, Södermanlands län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län och Gotlands län.

Föreningen vänder sig till dig som är ägare av P.R.E., Part Bred P.R.E. eller har intresse av hästrasen P.R.E.

Medlemsavgiften är 200 Kr per år.

Föreningen planerar att ordna aktiviteter såsom:
Årlig hingstvisning
Årlig P.R.E.-dag i RM:s regi
Kurser och föreläsningar
Träffar hemma hos uppfödare

Du som har fler ideer om aktiviteter eller vill fråga om något kan maila föreningen på info@rmpre.se

Stadgar >>