spacegiflogo
banner
spacegif
  HEM ::
   
 
Årsmöte 2018

Dag och tid för årsmötet ändrat till följande:

Dag: Söndag den 29:e april 2018

Tid: kl 10.00

Plats: Gesta Gård, 64594 Strängnäs


Proposition till RMPRE:s årsmöte 2018
Inkom 2018-04-15


Verksamhetsberättelse 2017


Kallelse till årsmöte Region Mitt P.R.E. 2018

Plats: Gesta Gård, 64594 Strängnäs

Dag: Lördag den 28:e april 2018

Tid: kl 13.30

Kallelse till Årsmöte
 
Region Mitt Pura Raza Española håller årsmöte lördagen den 28:e april 2018 kl 13.30.

Plats: Gesta Gård, 64594 Strängnäs

Lättare förtäring serveras i samband med årsmötet. O.S.A. önskas senast tisdagen den 17:e april 2018 per E-post: info@rmpre.se alternativt till Gunilla Astrén, tel. 070-584 12 80.

Kallelse till årsmötet går ut till medlemmar i föreningen. Motioner ska vara tillhanda föreningen senast två veckor före årsmötet, 14:e april. Inkomna motioner och propositioner presenteras på hemsidan den 15.e april. E-post: info@rmpre.se

Region Mitt omfattar Dalarnas län, Uppsala län, Stockholms län, Södermanlands län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län och Gotlands län.
För att ha rösträtt på årsmötet skall medlemsavgiften för 2018 vara inbetalad senast 31/1 2018 samt att du även varit medlem under 2017. Medlem har rösträtt genom sin folkbokföringsadress.
Varje medlem enligt ovan äger en rösträtt. Medlem som inte uppfyller kraven har rätt att närvara på årsmötet och har rätt att yttra sig.

Frånvarande medlem med rösträtt kan lämna fullmakt. Medlem som företräder annan medlem med fullmakt får företräda en (1) medlem i alla frågor som behandlas och beslutas om under årsmöte.

Nedan följer ordinarie dagordning till ett årsmöte.  Punkter i ordinarie dagordning kan komma att utgå, vilket meddelas den 15:e april i samband med att motioner och proposotioner presenteras.

**********************************************************************************

Dagordning

§1    Mötets öppnande
§2    Mötets behörighet 
§3    Val av mötesordförande 
§4    Val av mötessekreterare Val av 2 justerare 
§5    Justering av röstlängd
§6    Presentation av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning
§7    Revisionsrapport 
§8   Godkännande av balans- och resultaträkning 
§9    Ansvarsfrihet för styrelse
§10  Behandlande av inkomna propositioner/motioner
§11  Val av ordförande 
§12 Val av styrelseledamöter
§13  Val av suppleanter 
§14  Val av revisor och suppleant 
§15  Val av valberedning 
§16  Fastställande av medlemsavgift 
§17 Övriga frågor

Välkommen!Blankett för fullmakt kan också hämtas här: Prop 13 1