spacegiflogo
banner
spacegif
  HEM ::
   
 
Kära medlem!
 

Här nedan kommer styrelsen att lägga in information till dig som är medlem om det som är aktuellt och som rör föreningen.

* Insyn * Öppenhet * Medlemsdemokrati *

Dessa tre nyckelord är ledstjärnor och drivkraft för föreningens nya styrelse som företräder föreningen i enlighet med föreningens årsmötesbeslut och gällande stadgar och avtal.

 

Kära medlem,

Med all respekt för att det kan vara svårt att veta vad som gäller efter årsmötet i RMPRE så vill vi kort redovisa att föreningen i demokratisk anda och på alla sätt i enlighet med stadgarna har avhållit årsmöte 2018, och då valt en styrelse vars sammansättning även den följer stadgarna. 

Detta har uppenbarligen den avsatta interimsstyrelsen svårt att ta till sig. Interimsstyrelsen företräder inte längre föreningen och har inte rätt att ta några som helst beslut för RMPRE, varför du helt kan bortse från den avsatta interimsstyrelsens kallelse till "årsmöte". Skulle detta "årsmöte" ändå genomföras är det varken juridiskt eller praktiskt bindande för föreningen. Rättsliga åtgärder mot interimsstyrelsen pågår. 

Du är medlem i föreningen Region Mitt Pura Raza Española där ett enigt årsmöte 2018 valt ny styrelse att företräda föreningen och dess medlemmar. Vi i styrelsen arbetar för ökad insyn, ökad medlemsdemokrati och tar årsmötets uppdrag att företräda medlemmarna på stort allvar!

Vänligen, 
Styrelsen

2018-05-26

Kära medlem i RMPRE,
Den senaste tidens information på olika hemsidor och sociala medier som gäller den förening som 
du betalt medlemsavgift till, RMPRE, har varit minst sagt motstridig och snarare lett till nya 
frågetecken än klargöranden. Du undrar naturligtvis vad det är som händer i föreningen, är du ens 
fortfarande medlem om du fått medlemsavgiften återbetald? Och hur är det, har föreningen redan 
avhållit sitt årsmöte 2018 eller ska årsmötet äga rum på mors dag, och vad innebär det i så fall att 
mötet ska vara ”på internet”? Vem bestämmer, vilken styrelse är det som nu företräder föreningen? 
Vilken information ska du kunna lita på? Vi hoppas att du med den information som vi lämnar här 
nedan själv ska få möjlighet att informera dig så mycket att du kan komma fram till din egen 
ståndpunkt eftersom föreningen består av dig och mig, och oss alla som samlas runt föreningens 
verksamhetsidé – att samla uppfödare, hästägare och andra med intresse för rasen Pura Raza 
Española.

Frågan om vad som gäller i föreningen är definitivt inte en rutinfråga så svaret blir varken kort eller 
enkelt. En saklig genomgång av fakta börjar med att vi kan bena ut att frågan handlar dels om vilka 
som är och kan vara medlemmar i föreningen, om det finns begränsningar i medlemsrättigheterna 
och om och när de i så fall är tillämpliga, dels om det årsmöte som avhållits 20180429 är legitimt 
eller om årsmötet ännu inte har ägt rum, och därmed även om den styrelse som valdes vid årsmötet 
20180429 är legitima företrädare för föreningen eller om föreningen fortfarande företräds av 
interimsstyrelsen som tillsattes vid årsmötet 2017. 

Svaret på alla frågor hittar du i de skriftliga handlingar som finns tillgängliga. I en förening är 
årsmötet högsta beslutande organ som antar stadgar och väljer en styrelsen att företräda och 
förvalta föreningen i enlighet med föreningens stadgar. Stadgarna anger ramverket och därmed 
förutsättningarna för föreningens verksamhet. Det är årsmötet som antar och tolkar föreningens 
stadgar, och det är årsmötet som kan besluta om ändringar och avsteg från föreningens stadgar. 
Därutöver regleras föreningens verksamhet av styrelsebeslut, ordförandebeslut liksom av eventuella 
avtal och/eller överenskommelser som styrelsen har träffat som företrädare för föreningen. 

Vi rekommenderar därför att du börjar med att läsa föreningens stadgar som reglerar föreningens 
verksamhet. Se bilaga! 

Föreningens verksamhetsområde anges i §3 till Dalarna, Uppsala, Stockholm, Södermanland, 
Västmanland, Örebro, Östergötlands och Gotlands län. 

Medlemsskapet regleras i §§ 5, 6, 7, 11, 12 och 16. 

Årsmötet regleras i §7, första meningen deklarerar att årsmötet är föreningens högsta beslutande 
organ. Ett årsmöte består av de närvarande medlemmarna. Stadgarna anger inget minsta antal 
närvarande för att årsmötet ska vara legitimt, i princip räcker det därför med två närvarande 
medlemmar för att avhålla ett legitimt årsmöte. Ett årsmöte som inte följer stadgarna är inte legitimt 
och måste tas om. Det är av det skälet varje årsmöte måste ta upp frågan om årsmötet blivit korrekt 
utlyst, och fastställa närvarande medlemmars rösträtt, den så kallade röstlängden. 

Styrelseordningen regleras i §7 och 12 med motstridande skrivningar gällande medlems valbarhet. 

I tillägg till stadgarna måste man även läsa protokollet från årsmötet 2017 där det framgår att 
årsmötet tagit beslut att föreningen ombildas till en nationell förening. Beslutet skrivs i presens, är 
utan villkor och/eller begränsningar i medlemsrättigheterna, och gäller från klubbslaget. Årsmötet 
gav i samma beslut den då tillsatta interimsstyrelsen i uppdrag att dels anpassa stadgarna till den 
nya organisationen, dels utlysa ett extra årsmöte 20170826 då den nya organisationen och 
stadgarna skulle presenteras. 
Interimsstyrelsen har trots beslutet inte fullgjort årsmötets uppdrag. Innebär interimsstyrelsens 
underlåtelse att genomföra årsmötets uppdrag att anpassa stadgarna och utlysa extra årsmöte 
20170826 att beslutet från årsmötet 2017 inte gäller eftersom en stadgeändring inte genomförts, eller 
är det årsmötets beslut som gäller? Stadgarna §7 anger att årsmötet är föreningens högsta 
beslutande organ, och har därför tolkningsföreträde. Beslutet från årsmötet 2017 gäller därför 
oavsett om en stadgeändring genomförts eller ej. 

Du behöver dessutom läsa den information som lämnats på föreningens hemsida angående en 
dispens utfärdad enligt avtal mellan FSHS och RMPRE rörande medlemskapet och 
medlemsrättigheterna: ”Årsmötet för RMPRE beslöt 130216 om att ansöka om anslutning till FSHS. 
Avtal mellan RMPRE och FSHS upprättades 130413. Dispens finns för medlem som i dagsläget 
saknar egen regional P.R.E.-förening och är medlem hos RMPRE. Sådan medlem är alltså helt 
fullvärdig medlem hos RMPRE.”. Informationen är nedladdad från föreningens hemsida i mitten av 
april 2018 där den fanns tillsammans med information om årsmötet 2017. I den version som 
publicerats på den nyöppnade hemsidan efter årsmötet 2018 saknas den kursiverade meningen.

Vad beror turbulensen kring årsmötet 2018 på? Interimsstyrelsen har först mailat föreningens alla 
medlemmar och utlyst årsmötet till 20180429 inom stadgeenlig tid, därefter omgående skjutit fram 
årsmötet en dag. Mindre än två dygn före det utlysta mötet väljer interimsstyrelsen att utan saklig 
grund ställa in årsmötet för att slutligen, endast timmar före det enligt stadgarna utlysta årsmötet, 
men utan att besvara eller beakta medlemmarnas krav på att årsmötet genomförs inom stadgeenlig 
tid, åter ändra sig, nu för att skjuta fram årsmötet till en dag utanför stadgeenlig tid och med angiven 
plats ”internet”, dvs ett slutet årsmöte där deltagandet styrs och kontrolleras av interimsstyrelsen. 

De medlemmar som hörsammat kallelsen till årsmötet 20180429 meddelar interimssstyrelsen i ett 
öppet brev att det är oacceptabelt att årsmötet ställs in utan saklig grund och att årsmötet måste 
genomföras 20180429 kl 10 så att årsmötet i enlighet med stadgarna kan ta beslut och välja 
ordinarie styrelse. Brevet lämnas obesvarat av interimsstyrelsen. Tillresta medlemmar beslutar sig 
utanför den anvisade offentliga lokalen (som annonseras ut som hotell på google maps) för att 
genomföra årsmötet. Interimsstyrelsen informeras om att medlemmarna är på plats och att mötet 
kommer att genomföras och inviteras i mail att delta. Inget svar. Årsmötet öppnas och frågan om 
mötets behöriga utlysande ventileras noga innan årsmötet beslutar att mötet varit behörigt utlyst. 
Årsmötet har därefter noga övervägt och beslutat godkänna röstlängden, dvs årsmötet har ansett att 
de närvarande var fullvärdiga medlemmar. Först därefter gick årsmötet vidare, tog beslut och valde i 
enlighet med stadgarna §7 ny styrelse som från 20180429 företräder föreningen. Protokollet har 
publicerats på föreningens hemsida www.rmpre.se och facebook.

Interimsstyrelsen sätter sig över årsmötets beslut och underkänner både årsmöte, röstlängd och den 
nya styrelsen men konstaterar samtidigt att fyra enligt interimsstyrelsens tolkning fullvärdiga 
medlemmar varit närvarande på årsmötet vilket med en strikt stadgetolkning leder till att 
interimsstyrelsens underkännande saknar grund. 

Årsmötet 2018 har avhållits och ny styrelse valts. Interimsstyrelsen företräder inte längre föreningen. 

Interimsstyrelsen glömmer att den är underställd föreningens årsmöte och överträder inte bara sina 
befogenheter, en interimsstyrelse är en tillfällig styrelse vars primära uppgift är att snarast arrangera 
årsmöte så att en ordinarie styrelse kan väljas, utan ignorerar dessutom att den underlåtit att 
genomföra årsmötets uppdrag 2017 att anpassa stadgarna till ombildningen av föreningen från 
regional till nationell organisation och sin uppenbara motvilja att genomföra både det extra och det 
ordinarie årsmötet vilket lett fram till att föreningens tillresta medlemmar på ort och ställe genomfört 
årsmötet 2018 utan interimsstyrelsens medverkan. Ett allvarligt stadgebrott som syftat till att minska 
antalet medlemmar och därmed röstlängden är att interimsstyrelsen återbetalar medlemsavgifter till 
flertalet medlemmar utom en inre krets och hävdar att detta innebär att medlemmarna ”utträtt” ur 
föreningen. Det är anmärkningsvärt, inte bara eftersom återbetalningen belastar föreningens 
ekonomi men framförallt eftersom en förening står och faller med sina medlemmar, ju fler desto 
starkare förening. Uteslutning av medlemmar i en förening är en kraftig åtgärd som ska beslutas av 
årsmötet och medlemmen har rätt att först föra sin talan. Att urskillningslöst och utan grund utesluta 
föreningens medlemmar är till betydande skada för föreningen varför interimsstyrelsen därför själva 
agerat så att fråga om uteslutning bör övervägas. 

Ovanpå detta väljer interimsstyrelsen att nu bortse från den dispens från regionala begränsningar 
som överenskommits med paraplyorganisationen FSHS. Det påstås efter det genomförda årsmötet 
2018 att dispensen inte förnyats, trots att interimsstyrelsen fram till dagarna innan årsmötet på 
hemsidan informerat om att dispens lämnas till medlemmar som saknar egen regional förening, och 
att sådan medlem är fullvärdig medlem. FSHS styrelse- och årsmöte 2018 är för övrigt genomförda 
utan stöd av stadgarna, ordförande och styrelse är dessutom inte valbara enligt stadgarna. Dessa 
stadgebrott talar interimsstyrelsen, som händelsevis ingår i styrelsen för FSHS, tyst om.

Ja, kära medlem, vi hoppas att åtminstone några frågetecken har rätats ut – tveka inte att kontakta 
oss om du har frågor eller funderingar! Vi nås enklast på föreningens mailadress info@rmpre.se och 
du är varmt välkommen att kontakta oss!

Du som betalt din medlemsavgift men fått den återbetald kvarstår som naturligtvis som medlem i 
föreningen med bibehållna medlemsrättigheter.

Vänligen 
Styrelsen i RMPRE 

Bifogat hittar du 
Föreningens stadgar
Dispens för medlem som saknar egen regional förening 
Årsmötesprotokoll 2017
Årsmötesprotokoll 2018

2018-05-22

Föreningens stadgar
Årsmöte 2018

Årsmötet för den ideella föreningen RMPRE var utlyst till den 29 april på Gesta gård och genomfördes i demokratisk anda av ditresta medlemmar. Bifogat finns Stämmoprotokollet.

Årsmöte 2017
Årsmötet för den ideella föreningen RMPRE ägde rum den 22 april 2017 på Gesta gård. Bifogat finns Stämmoprotokollet.

Region Mitt PRE är ansluten till Förbundet för Spanska Hästen i Sverige, FSHS

FSHS:s uppdrag är att i Sverige:
1. Samla och stödja PRE-organisationer och andra juridiska personer med intresse för rasen Pura Raza Española,
2. Arrangera nationella aktiviteter för att sprida kunskap och marknadsföra rasen Pura Raza Española
3. Främja kunskap och arbete för att medlemmarna i PRE-organisationerna ska kunna verka, utveckla och stimulera den svenska aveln av rasen Pura Raza Española

För mer information om FSHS klicka på bilden!

FSHS
ANSLUTNING FSHS

FSHS:s hemsida http://www.spanishhorseinsweden.se

Årsmötet för RMPRE beslöt 130216 om att ansöka om anslutning till FSHS. Avtal mellan RMPRE och FSHS upprättades 130413. Dispens finns för medlem som i dagsläget saknar egen regional P.R.E.-förening och är medlem hos RMPRE. Sådan medlem är alltså helt fullvärdig medlem hos RMPRE.

Med vänlig hälsning styrelsen för RMPRE

 

Årsmötet är basen för föreningsdemokratin

"Medlemmarna äger, styr och förvaltar sin förening. Det gör de som ett kollektiv. Deras främsta redskap för detta är årsmötet och stadgarna. 

Denna modell skapades ursprungligen och har bestått för att jämlikar ska kunna arbeta tillsammans på ett effektivt sätt mot ett gemensamt mål.

Medlemsdemokratin är alltså inte något som av ideologiska eller andra skäl lagts till efter hand i föreningsmodellens utveckling - den är något för 
föreningens existens och funktion helt nödvändigt. Den måste ha funnits där redan från start.

Det är årsmötet som är föreningens högsta beslutande församling. Det innebär att:
* årsmötet väljer, granskar och vid behov avsätter styrelsen;
* årsmötet fastställer och uttolkar stadgarna;
* årsmötet fastställer ändamål, mål, handlingsplan och budget och ger styrelsen i uppdrag att genomföra;
* årsmötet beslutar om medlemsavgiftens storlek och om alla andra medlemsåtaganden.

En styrelse är alltså inte överordnad, utan underordnad årsmötet. Årsmötet finns till för att det är absolut nödvändigt. Utan årsmötet, ingen 
förening. Styrelsen däremot finns till därför att det är praktiskt att förvalta föreningar så.

Styrelsen är årsmötets redskap för att förverkliga föreningens mål, men i det uppdraget ligger också att leda medlemskollektivet. Det ligger till 
exempel på styrelsen att ta fram de viktiga förslag årsmötet behöver för att kunna diskutera och besluta. Årsmötet leder alltså styrelsen och 
samtidigt leder styrelsen årsmötet.

Det är föreningsdemokratin som gör föreningen möjlig och i stadgarna har medlemmarna slagit fast hur det ska gå till. Demokrati och stadgar, det 
är det som gör att föreningsmodellen fungerar och finns till."
........................................................................................................................................

Denna text är hämtad hos www.voluntarius.se som på ett sakligt, kunnigt och informativt sätt redogör för de flesta frågeställningar som berör svenskt föreningsliv. Besök gärna sidan och informera dig vidare!